Oświadczenie o ochronie prywatności

O Twoją prywatność dba firma Seiko Epson Corporation („Epson”), będąca właścicielem znaku towarowego Orient. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat Twoich danych osobowych przechowywanych w bazie danych firmy Epson i związanych z nią systemach w różnych okolicznościach.

Kiedy odwiedzasz stronę Orient

Jakie dane osobowe gromadzi i przechowuje firma Seiko Epson Corporation?

(Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żywą osobą).

Firma Epson przechowuje (i w przyszłości będzie przechowywać) dane osobowe, które zdecydujesz się jej przekazać, za pośrednictwem jej stron internetowych lub innymi drogami, a także dane osobowe zgromadzone z jej własnych systemów dotyczące korzystania z jej stron internetowych oraz interakcji między Tobą a firmą Epson. Ogólnie rzecz biorąc, można odwiedzać tę stronę bez konieczności informowania nas o tym, kim się jest, ani bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. W niektórych obszarach strony firma Epson może prosić Cię o podanie informacji, które pomogą nam podtrzymywać relacje z Tobą. W tych przypadkach firma Epson będzie Cię prosić o podanie nazwiska, adresu e-mail lub innych stosownych danych niezbędnych do świadczenia Ci usług. W każdym przypadku będziesz mieć jasność, że przesyłasz tego typu informacje.

Dotyczy to danych gromadzonych za pomocą plików cookie i innych podobnych narzędzi.

Danymi osobowymi mogą być:

 • Tożsamość i dane kontaktowe zawierają imię, nazwisko, tytuł, adres fizyczny, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane związane z marketingiem i komunikacją obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych i związanych z nami stron trzecich oraz Twoje preferencje w zakresie komunikacji.
 • Dane techniczne uwzględniają adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie stosowane w urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskiwać dostęp do tej strony.
 • Dane dotyczące użytkowania zawierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony.

Nie musisz się rejestrować ani podawać żadnych danych osobowych, aby móc korzystać z głównych stron internetowych firmy Epson. W przypadku rejestracji w firmie Epson jedyną wymagana informacją jest Twój adres e-mail (oraz potwierdzenie, że masz więcej niż 16 lat). Wszystkie pozostałe pola informacyjne są opcjonalne.

Administrator danych i przedstawiciel na Europę

Twoim administratorem danych osobowych jest Seiko Epson Corporation

WP Sales & Marketing Dept.
Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
 Tokyo, JAPAN

Przedstawicielem firmy Epson w Unii Europejskiej jest:

Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands

Cel przetwarzania danych osobowych przez Epson

(„Przetwarzanie” oznacza dowolną czynność wykonywaną przez Epson Corporation na Twoich danych osobowych, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie).

Podstawowym celem, w jakim firma Epson będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, jest marketing produktów, z uwzględnieniem bezpośredniej komunikacji marketingowej z Tobą.

Obejmuje to następujące przypadki:

 • identyfikację Twojej osoby w kontaktach z firmą Epson;
 • monitorowanie Twoich preferencji, co pozwala Ci zaoszczędzić czas podczas przeszukiwania naszej strony;
 • rozpatrywanie zgłoszeń do udziału w promocjach marketingowych;
 • monitorowanie i rejestrowanie kontaktów telefonicznych oraz korespondencji pisemnej z klientami w celu zapewnienia jakości i zgodności z przepisami oraz rozpatrywania ich skarg i zapytań;
 • dowiadywanie się, które części strony firmy Epson oraz które produkty i usługi najbardziej Cię interesują.

Podstawa prawna do przechowywania danych osobowych

Podstawę prawną stanowi fakt, że prowadzenie działalności marketingowej przez firmę Epson i spółki należące do grupy Epson jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy grupy.

Jeśli decydujesz się na podanie danych wykraczających poza te wymagane przez firmę Epson, podstawą do ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona przez dobrowolne podanie tych danych. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. Możesz to zrobić, pisząc do firmy Epson na adres podany wyżej.

W ramach przetwarzania firma Epson przeprowadzi zautomatyzowane profilowanie i podejmie decyzje w oparciu o posiadane dane na Twój temat, tak aby prezentowane informacje były lepiej dostosowane do Twoich zainteresowań.

Jeżeli Epson wyrazi zamiar przetwarzania Twoich danych osobowych w innym celu, najpierw przekaże Ci stosowne informacje na temat takiego celu.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, firma Epson będzie również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów komunikacji marketingowej (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej), która może obejmować:

 • przeprowadzanie ankiet i zadawanie pytań dotyczących naszych produktów i usług;
 • powiadamianie Cię o produktach lub ofertach, które mogą Cię interesować;
 • informowanie Cię o promocjach, takich jak bezpłatne podarunki, konkursy i losowania nagród;
 • analizę marketingową i profilowanie klientów;
 • zaproszenia na wydarzenia.

Podstawą prawną jest Twoja jednoznaczna zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą tego dodatkowego celu (niezależnie od prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Epson danych do ogólnych celów opisanych powyżej) w dowolnym momencie, kierując pismo do wyżej wskazanych kontaktów.

Jak długo firma Epson będzie przechowywać moje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu z Tobą. Po tym okresie niektóre dane osobowe mogą być przechowywane, ale tylko w zanonimizowanej formie lub jako część danych archiwalnych.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, o ile jest to wymagane przez prawo lub przepisy, albo w celu ustanowienia, egzekwowania bądź obrony naszych praw.

Jakie dane osobowe firma Epson udostępnia stronom trzecim?

Epson korzysta z usług stron trzecich do realizacji niektórych działań z zakresu przetwarzania danych w jej imieniu. Twoje niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione wspomnianym stronom trzecim, są one jednak upoważnione wyłącznie do korzystania z takich ujawnionych danych w celach, dla których firma Epson przechowuje Twoje dane i zgodnie z wytycznymi firmy.

Niektóre z naszych zewnętrznych stron trzecich mają siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nie Twoich danych osobowych będzie się wiązało z transferem danych poza EOG.

Firma Epson udostępnia dane osobowe w obrębie grupy Epson. Wiąże się to z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Firma Epson, przekazując Twoje dane osobowe poza EOG, za każdym razem zapewnia podobny poziom ochrony danych osobowych przy zastosowaniu co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Firma Epson będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W 2019 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Japonii.
 • Firma Epson, udostępniając Twoje dane osobowe w obrębie grupy Epson lub korzystając z usług określonych stron trzecich, opiera się na umowach modelowych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.
 • Gdy korzystamy z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli są uczestnikami programu Tarcza Prywatności UE-USA. Program ten wymaga od nich zapewniania podobnego poziomu ochrony danych osobowych w kontaktach między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza obszar EOG.

Bezpieczeństwo danych

Firma Epson wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony Twoich danych osobowych i zapobiegania ich przypadkowej utracie, przypadkowemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi do nich, nieuprawnionym modyfikacjom i nieuprawnionemu ich ujawnianiu. Ponadto firma Epson udziela dostępu do Twoich danych osobowych tylko tym pracownikom, agentom, podwykonawcom i innym stronom trzecim, którym ten dostęp jest naprawdę potrzebny. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązane do zachowania poufności.

W firmie Epson obowiązują procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firma powiadomi o naruszeniu Ciebie i wszystkie właściwe organy, jeśli będzie do tego prawnie zobowiązana.

Kontakt z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie przedstawiciela na Europę

Administratorem danych osobowych jest firma Epson, a z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować, kierując korespondencję na następujący adres:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands

lub wysyłając e-mail na adres: edpo@epson.eu

Kontaktowanie się z firmą Epson w celu skorzystania z przysługujących Ci praw

Jako „osoba, której dane dotyczą”, masz ustawowe prawo do zażądania od Epson dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podaj nam swoje dane osobowe w tym formularzu, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość. W pewnych okolicznościach możemy zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub prawo jazdy.

W każdej chwili możesz korzystać z przysługujących Ci ustawowych praw, pisząc na podany wyżej adres kontaktowy.

 

Gdy jesteś klientem korporacyjnym (lub osobą powiązaną z klientami korporacyjnymi firmy Epson)

O Twoją prywatność dba firma Seiko Epson Corporation („Epson”), będąca właścicielem znaku towarowego Orient. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat Twoich danych osobowych przechowywanych w różnych sytuacjach w handlowej bazie danych firmy Epson i powiązanych z nią systemach.

Jakie dane osobowe gromadzi i przechowuje firma Seiko Epson Corporation?

(Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żywą osobą).

Firma Epson przechowuje (i w przyszłości będzie przechowywać) dane osobowe, które zdecydujesz się jej przekazać, za pośrednictwem jej stron internetowych lub innymi drogami, a także dane osobowe zgromadzone z jej własnych systemów dotyczące korzystania z jej stron internetowych oraz interakcji między Tobą a firmą Epson. Dotyczy to danych gromadzonych za pomocą plików cookie i innych podobnych narzędzi.

Danymi osobowymi mogą być:

 • Tożsamość i dane kontaktowe zawierają imię, nazwisko, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane dotyczące stanowiska pracy obejmują stanowisko, szczebel służbowy oraz informacje o doświadczeniu i osiąganych wynikach. 
 • Dane związane z marketingiem i komunikacją obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i związanych z nami stron trzecich oraz Twoje preferencje w zakresie komunikacji.
 • Dane techniczne uwzględniają adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie stosowane na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskiwać dostęp do tej strony.

Administrator danych i przedstawiciel na Europę

Twoim administratorem danych osobowych jest Seiko Epson Corporation

WP Sales & Marketing Dept. 
Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, JAPAN

Przedstawicielem firmy Epson w Unii Europejskiej jest:

Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands

Cel przetwarzania danych osobowych przez Epson

(„Przetwarzanie” oznacza dowolną czynność wykonywaną przez Epson Corporation na Twoich danych osobowych, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie).

Jedynym celem, dla którego firma Epson będzie przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe, jest wywiązanie się z obowiązku wynikającego z umowy z Tobą i umożliwienie (spółkom Epson i innym) kontaktu z Twoją organizacją.

Obejmuje to następujące przypadki:

 • administrowanie, zarządzanie i rozwijanie działalności firmy Epson;

 • zarządzanie relacjami firmy Epson z istniejącymi i potencjalnymi klientami;

 • utrzymanie i użytkowanie systemów informatycznych;

 • organizacja lub usprawnianie organizacji wydarzeń;

 • zarządzanie i administrowanie stroną internetową oraz systemami i aplikacjami firmy Epson jako portalami i aplikacjami klientów;

 • przestrzeganie wszelkich wymogów prawa, przepisów i organizacji zawodowych, których jesteśmy członkiem.

Podstawa prawna do przechowywania danych osobowych

Podstawę prawną stanowi fakt, że jest ono niezbędne ze względu na uzasadnione interesy firmy Epson lub firm z grupy Epson w zakresie nawiązywania, utrzymywania i umożliwiania kontaktów z Twoją organizacją oraz wypełniania zobowiązań umownych z Tobą.

Jeśli decydujesz się na podanie danych wykraczających poza te wymagane przez firmę Epson, podstawą do ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona przez dobrowolne podanie tych danych. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. Możesz to zrobić, pisząc do firmy Epson na adres podany wyżej.

Jeżeli Epson wyrazi zamiar przetwarzania Twoich danych osobowych w innym celu, najpierw przekaże Ci stosowne informacje na temat takiego celu.

Firma Epson będzie również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów elektronicznej komunikacji marketingowej z organizacją, którą reprezentujesz (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej). Podstawą prawną jest Twoja zgoda. Możesz wycofać (lub zmodyfikować) swoją zgodę dotyczącą tego dodatkowego celu (niezależnie od prawa do sprzeciwu wobec przechowywania przez Epson danych do ogólnych celów opisanych powyżej) w dowolnym momencie, kierując pismo na wyżej wskazany adres.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, firma Epson będzie również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów komunikacji marketingowej (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej), która może obejmować:

 • przeprowadzanie ankiet i zadawanie pytań dotyczących naszych produktów i usług;

 • powiadamianie Cię o produktach lub ofertach, które mogą Cię interesować;

 • informowanie Cię o promocjach, takich jak bezpłatne podarunki, konkursy i losowania nagród;

 • analizę marketingową i profilowanie klientów;

 • zaproszenia na wydarzenia.

Podstawę prawną stanowi Twoja jednoznaczna zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą tego dodatkowego celu (niezależnie od prawa do sprzeciwu wobec przetwarzaniu przez Epson danych do ogólnych celów opisanych powyżej) w dowolnym momencie, kierując pismo do wyżej wskazanych kontaktów.

Jak długo firma Epson będzie przechowywać moje dane?

 

Firma Epson przechowuje Twoje dane osobowe w czasie, gdy Twoja organizacja widnieje w ewidencji firmy Epson, tak długo, jak długo musi prowadzić ewidencję relacji z Tobą jako dostawcą, czyli przez okres trwania relacji z Tobą lub Twoją organizacją. Gdy ta przyczyna ustanie, dane będą przechowywane tylko w formie zapisów archiwalnych.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, o ile jest to wymagane przez prawo lub przepisy, albo w celu ustanowienia, egzekwowania bądź obrony naszych praw.

Jakie dane osobowe firma Epson udostępnia stronom trzecim?

Epson korzysta z usług stron trzecich do realizacji niektórych działań z zakresu przetwarzania danych w jej imieniu. Twoje niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione wspomnianym stronom trzecim, które są upoważnione wyłącznie do korzystania z takich ujawnionych danych w celach, dla których firma Epson przechowuje Twoje dane i zgodnie z wytycznymi firmy.

Niektóre z naszych zewnętrznych stron trzecich mają siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nie Twoich danych osobowych będzie się wiązało z transferem danych poza EOG.

Firma Epson udostępnia dane osobowe w obrębie grupy Epson. Wiąże się to z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • Firma Epson, przekazując Twoje dane osobowe poza EOG, za każdym razem zapewnia podobny poziom ochrony danych osobowych przy zastosowaniu co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:
 • Firma Epson będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W 2019 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Japonii.
 • Firma Epson, udostępniając Twoje dane osobowe w obrębie grupy Epson lub korzystając z usług określonych stron trzecich, opiera się na umowach modelowych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.
 • Gdy korzystamy z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli są uczestnikami programu Tarcza Prywatności UE-USA. Program ten wymaga od nich zapewniania podobnego poziomu ochrony danych osobowych w kontaktach między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza obszar EOG.

Bezpieczeństwo danych

Firma Epson wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony Twoich danych osobowych i zapobiegania ich przypadkowej utracie, przypadkowemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi do nich, nieuprawnionym modyfikacjom i nieuprawnionemu ich ujawnianiu. Ponadto firma Epson udziela dostępu do Twoich danych osobowych tylko tym pracownikom, agentom, podwykonawcom i innym stronom trzecim, którym ten dostęp jest naprawdę potrzebny. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązane do zachowania poufności.

W firmie Epson obowiązują procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firma powiadomi o naruszeniu Ciebie i wszystkie właściwe organy, jeśli będzie do tego prawnie zobowiązana.

Kontakt z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie przedstawiciela na Europę

Administratorem danych osobowych jest firma Epson, a z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować, kierując korespondencję na następujący adres:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands

lub wysyłając e-mail na adres: edpo@epson.eu

Kontaktowanie się z firmą Epson w celu skorzystania z przysługujących Ci praw

Jako „osoba, której dane dotyczą”, masz ustawowe prawo do zażądania od Epson dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podaj nam swoje dane osobowe w tym formularzu, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość. W pewnych okolicznościach możemy zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub prawo jazdy.

W każdej chwili możesz korzystać z przysługujących Ci ustawowych praw, pisząc na podany wyżej adres kontaktowy.

 

Jeśli jesteś dostawcą (w tym podwykonawcą lub osobą fizyczną związaną z dostawcami i podwykonawcami firmy Epson)

O Twoją prywatność dba firma Seiko Epson Corporation („Epson”), będąca właścicielem znaku towarowego Orient. Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat Twoich danych osobowych przechowywanych w bazie danych firmy Epson i związanych z nią systemach w różnych okolicznościach.

Jakie dane osobowe gromadzi i przechowuje firma Seiko Epson Corporation?

(Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania żywą osobą).

Firma Epson przechowuje (i będzie przechowywać w przyszłości) dane osobowe, które Ty jako dostawca (w tym podwykonawcy i osoby związane z naszymi dostawcami i podwykonawcami) zdecydujesz się podać firmie, oraz zebrane z własnych systemów firmy Epson dane dotyczące interakcji firmy Epson z Tobą.

Danymi osobowymi mogą być:

 • Tożsamość i dane kontaktowe, w tym: imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, adres e-mail i numery telefonów.

 • Dane dotyczące stanowiska pracy obejmują stanowisko i szczebel służbowy. 

 • Dane dotyczące komunikacji: komunikacja za pomocą poczty elektronicznej i dane z kalendarza.

Administrator danych i przedstawiciel na Europę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Seiko Epson Corporation

WP Sales & Marketing Dept. 
Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower
4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku
 Tokyo, JAPAN

Przedstawicielem firmy Epson w Unii Europejskiej jest:

Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands

Cel przetwarzania danych osobowych przez Epson

(„Przetwarzanie” oznacza dowolną czynność wykonywaną przez Epson Corporation na Twoich danych osobowych, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie).

Jedynym celem, dla którego firma Epson będzie przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe, jest wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy z Tobą i umożliwienie (spółkom Epson i innym) kontaktu z Twoją organizacją w celu utrzymania relacji, zarządzania realizacją umowy i otrzymywania usług od Ciebie. W szczególności firma Epson przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • korzystanie z usług dostawców;

 • utrzymywanie relacji z dostawcami;

 • administrowanie, zarządzanie i rozwijanie działalności firmy Epson;

 • utrzymanie i użytkowanie systemów informatycznych;

 • przestrzeganie wszelkich wymogów prawa, przepisów i organizacji zawodowych, których jesteśmy członkiem.

Podstawa prawna do przechowywania danych osobowych

 

Podstawę prawną stanowi fakt, że jest ono niezbędne ze względu na uzasadnione interesy firmy Epson lub firm z grupy Epson w zakresie nawiązywania, utrzymywania i umożliwiania kontaktów z Twoją organizacją oraz wypełniania zobowiązań umownych z Tobą.

Jeśli decydujesz się na podanie danych wykraczających poza te wymagane przez firmę Epson, podstawą do ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona przez dobrowolne podanie tych danych. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. Możesz to zrobić, pisząc do firmy Epson na adres podany wyżej.

Jeżeli Epson wyrazi zamiar przetwarzania Twoich danych osobowych w innym celu, najpierw przekaże Ci stosowne informacje na temat takiego celu.

Jak długo firma Epson będzie przechowywać moje dane?

 

Firma Epson przechowuje Twoje dane osobowe w czasie, gdy Twoja organizacja widnieje w ewidencji firmy Epson, i tak długo, jak długo musi prowadzić ewidencję relacji z Tobą jako dostawcą, czyli przez okres trwania relacji z Tobą lub Twoją organizacją. Gdy ta przyczyna ustanie, dane będą przechowywane tylko w formie zapisów archiwalnych.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, o ile jest to wymagane przez prawo lub przepisy, albo w celu ustanowienia, egzekwowania bądź obrony naszych praw.

Jakie dane osobowe firma Epson udostępnia stronom trzecim?

Epson korzysta z usług stron trzecich do realizacji niektórych działań z zakresu przetwarzania danych w jej imieniu. Twoje niektóre dane osobowe mogą zostać ujawnione wspomnianym stronom trzecim, które są upoważnione wyłącznie do korzystania z takich ujawnionych danych w celach, dla których firma Epson przechowuje Twoje dane i zgodnie z wytycznymi firmy.

Niektóre z naszych zewnętrznych stron trzecich mają siedzibę poza EOG, więc przetwarzanie przez nie Twoich danych osobowych będzie się wiązało z transferem danych poza EOG.

Firma Epson udostępnia dane osobowe w obrębie grupy Epson. Wiąże się to z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • Firma Epson, przekazując Twoje dane osobowe poza EOG, za każdym razem zapewnia podobny poziom ochrony danych osobowych przy zastosowaniu co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:
 • Firma Epson będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W 2019 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Japonii.
 • Firma Epson, udostępniając Twoje dane osobowe w obrębie grupy Epson lub korzystając z usług określonych stron trzecich, opiera się na umowach modelowych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.
 • Gdy korzystamy z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeśli są uczestnikami programu Tarcza Prywatności UE-USA. Program ten wymaga od nich zapewniania podobnego poziomu ochrony danych osobowych w kontaktach między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza obszar EOG.

Bezpieczeństwo danych

Firma Epson wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony Twoich danych osobowych i zapobiegania ich przypadkowej utracie, przypadkowemu wykorzystaniu, nieuprawnionemu dostępowi do nich, nieuprawnionym modyfikacjom i nieuprawnionemu ich ujawnianiu. Ponadto firma Epson udziela dostępu do Twoich danych osobowych tylko tym pracownikom, agentom, podwykonawcom i innym stronom trzecim, którym ten dostęp jest naprawdę potrzebny. Podmioty te będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązane do zachowania poufności.

W firmie Epson obowiązują procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Firma powiadomi o naruszeniu Ciebie i wszystkie właściwe organy, jeśli będzie do tego prawnie zobowiązana.

Kontakt z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie przedstawiciela na Europę

Administratorem danych osobowych jest firma Epson, a z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować, kierując korespondencję na następujący adres:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands

lub wysyłając e-mail na adres: edpo@epson.eu

Kontaktowanie się z firmą Epson w celu skorzystania z przysługujących Ci praw

Jako „osoba, której dane dotyczą”, masz ustawowe prawo do zażądania od Epson dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, a także prawo do przeniesienia danych i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podaj nam swoje dane osobowe w tym formularzu, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość. W pewnych okolicznościach możemy zażądać od Ciebie dodatkowych dokumentów tożsamości, takich jak paszport lub prawo jazdy.

W każdej chwili możesz korzystać z przysługujących Ci ustawowych praw, pisząc na podany wyżej adres kontaktowy.