text.skipToContent text.skipToNavigation
Strona główna Privacy Policy

Polityka ochrony prywatności w witrynach internetowych

Firma Seiko Epson Corporation („Epson”) szanuje prywatność użytkowników w swoich witrynach internetowych. Firma Epson przestrzega postanowień rygorystycznego programu zgodności z przepisami dotyczącego gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Program ten jest stale udoskonalany, aby zapewnić ochronę wszelkich informacji prywatnych. Niniejsza polityka ochrony prywatności ma za zadanie dostarczać konkretnych informacji na temat praktyk z zakresu ochrony prywatności i gromadzenia danych w następujących witrynach:
http://orient-watch.com

Informacje identyfikujące

Na ogół można odwiedzać niniejszą witrynę internetową, nie podając swojego imienia i nazwiska ani żadnych innych danych osobowych. W niektórych obszarach Witryny Użytkownik jest proszony o podanie informacji, które ułatwią nam utrzymywanie kontaktów z Użytkownikiem.

– Użytkownik chce się skontaktować z firmą Epson, aby poprosić o informacje.
W takich przypadkach Epson poprosi Użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub innych stosownych informacji niezbędnych do wykonania określonych usług na rzecz Użytkownika. W każdym z takich przypadków Użytkownik będzie mieć jasność, że przesyła tego rodzaju informacje.

Co firma Epson będzie robić z danymi Użytkownika

Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać swoje dane osobowe w którymkolwiek z powyższych celów, dane te zostaną zachowane przez firmę Epson i będą przez nią wykorzystywane jedynie w celu ułatwiania kontaktów Użytkownika z firmą Epson.

Co inne podmioty mogą robić z danymi Użytkownika

Firma Epson nie udostępnia, nie wypożycza ani nie sprzedaje żadnych danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem Witryny (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail Użytkownika) żadnym firmom zewnętrznym z przeznaczeniem do wykorzystania w ich działaniach marketingowych i promocyjnych. Firma Epson może czasem korzystać z usług przedstawicieli lub wykonawców zewnętrznych, którzy będą mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika w celu wykonywania usług na rzecz firmy Epson (takich jak usługi zarządzania bazami danych), ale tylko zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności danych. Firma Epson wymaga też podjęcia pewnych środków bezpieczeństwa przez wszelkich usługodawców dysponujących dostępem do danych osobowych gromadzonych przez firmę Epson, takich jak m.in. pisemne zobowiązanie do zachowania poufności tych danych, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celu wykonywania usług na rzecz firmy Epson. Ponadto firma Epson może też udostępniać reklamodawcom, partnerom biznesowym i innym podmiotom zewnętrznym zagregowane informacje na temat swoich klientów oraz gości odwiedzających jej strony internetowe. Możemy na przykład udostępniać informację o tym, że x% naszych użytkowników korzysta z komputerów PC, a y% z komputerów Macintosh. Żadna z tych informacji nie zawiera jednak danych osobowych identyfikujących któregokolwiek z naszych użytkowników.

Gromadzenie danych zagregowanych i pliki cookie

Podobnie jak wielu operatorów witryn internetowych, firma Epson gromadzi bezosobowe dane dotyczące sposobu przeglądania danej witryny. Większość takich bezosobowych danych jest gromadzona przez pliki cookie lub inne technologie analityczne. Niniejsza Witryna zawiera funkcje analityczne, które umożliwiają firmie Epson ewidencjonowanie zagregowanych danych na temat sposobu korzystania z tej Witryny, takie jak ogólne natężenie ruchu, liczba odsłon lub liczba unikatowych gości. Funkcje te nie ewidencjonują jednak danych osobowych identyfikujących któregokolwiek z gości Witryny. Firma Epson przegląda te dane i wykorzystuje je jedynie do celów wewnętrznych, takich jak dokonywanie ocen, oraz do zarządzania Witryną. Firma Epson wykorzystuje w swojej Witrynie pliki cookie, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Witryny. „Plik cookie” to mały plik z danymi przesyłany przez witrynę internetową na dysk twardy komputera Użytkownika. Akceptowanie plików cookie używanych w naszej Witrynie nie daje nam dostępu do danych osobowych Użytkownika, ale możemy wykorzystywać te pliki do zidentyfikowania komputera Użytkownika.

• Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnionej przez firmę Google, Inc. w celu gromadzenia/analizy historii użytkowników korzystających z witryn internetowych, w tym także Użytkownika. Google Analytics wykorzystuje nasze własne pliki cookie do ewidencjonowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z witryny internetowej. Polityka ochrony prywatności w narzędziu Google Analytics jest taka sama jak polityka firmy Google, Inc. w tym zakresie.

Ochrona prywatności dzieci

Firma Epson jest świadoma rosnącego zapotrzebowania na ochronę prywatności dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Zdecydowana większość materiałów zamieszczonych w Witrynie nie jest przeznaczona dla dzieci i nie jest adresowana do dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Firma Epson nie gromadzi świadomie danych od dzieci i jeśli dowie się, że otrzymane dane osobowe pochodzą od dziecka, usuwa te informacje ze swojej bazy danych.

Łącza do witryn podmiotów zewnętrznych

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych. Inne witryny i usługi internetowe mają własne praktyki w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych. Użytkownik powinien pamiętać, że klikając łącze do jednej z tych witryn, opuszcza niniejszą Witrynę, a firma Epson nie ma żadnej kontroli nad polityką ochrony prywatności i praktykami z zakresu ochrony danych w tych innych witrynach ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zachęcamy Użytkownika, aby odwiedzające te witryny, zapoznał się z obowiązującą w nich polityką ochrony prywatności.

Zgoda na przekazywanie informacji

Niniejsza Witryna jest prowadzona w Japonii. Użytkownicy spoza Japonii, którzy uzyskują dostęp do Witryny lub korzystają z niej, powinni pamiętać, że dane, które do niej przesyłają, będą przekazywane do Japonii i tam przetwarzane oraz przechowywane. Korzystając z Usługi lub dostarczając nam jakiekolwiek informacje za jej pośrednictwem, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych do Japonii oraz na ich przetwarzanie i przechowywanie w tym kraju. Przyjmuje też do wiadomości, że dane te mogą być dostępne dla organów administracji publicznej tego kraju docelowego, zgodnie z przepisami lokalnymi.

Zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności

Firma Epson może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności. Nie będziemy jednak wykorzystywać posiadanych danych Użytkownika w sposób, który nie został uprzednio ujawniony. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości rezygnacji z wykorzystywania swoich danych w jakikolwiek nowy sposób i będzie mógł z tej możliwości skorzystać.

Kontakt z nami

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania na temat naszej polityki ochrony prywatności, naszych praktyk lub sposobu korzystania z Witryn, jeśli chce zażądać dostępu do swoich Danych osobowych lub je skorygować bądź zaktualizować, chce cofnąć udzieloną wcześniej zgodę (zgodnie z ograniczeniami prawnymi lub umownymi oraz po przesłaniu stosownego powiadomienia w tej sprawie) lub ma powody, aby przypuszczać, że firma Epson nie przestrzega niniejszej polityki ochrony prywatności, może się z nami skontaktować, wypełniając Formularz z danymi kontaktowymi lub napisać do nas na następujący adres:

Personal Information Protection Manager
WP Sales & Marketing Dept.
 Shinjuku Office, Seiko Epson Corporation
JR Shinjuku Miraina Tower, 4-1-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

 

Śledz nas na Instagramie